Baanweg 26, Harderwijk 3844KS
085 487 2100
Maurits@SquashHarderwijk.nl

Huisregels

Squash Harderwijk

ALGEMENE REGELS

Squash Harderwijk hanteert huisregels om een bezoek aan en het sporten bij Squash Harderwijk zo plezierig en veilig mogelijk te maken en te houden voor al haar leden en bezoekers. Wanneer je gebruik maakt van de faciliteiten van Squash Harderwijk, ga je automatisch akkoord met onze huisregels.

 

 • Alle bezoekers aan Squash Harderwijk, zowel leden als niet-leden, zijn verplicht zich eerst te melden bij de receptie/kantine.
 • Alle lidmaatschappen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Het gebruik maken van de faciliteiten van Squash Harderwijk zonder geldig toegangsbewijs óf iemand meenemen zonder te betalen, resulteert automatisch en met onmiddellijke ingang in verwijdering uit het Squash Harderwijk Tevens word je verdere toegang geweigerd zonder restitutie van mogelijke gelden.
 • Squash Harderwijk behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht nieuwe lidmaatschappen en dagkaarten te accepteren of bestaande te verlengen. Squash Harderwijk kan nieuwe aanmeldingen ook weigeren indien zij van mening is dat het maximum aantal leden is bereikt voor de faciliteit waar het nieuwe lid zich voor aanmeldt.
 • Alle sportactiviteiten en al het overig gebruik van de faciliteiten van Squash Harderwijk zijn op eigen risico.
 • Mogelijk verlies en verlies door diefstal, etc., is voor eigen risico. Squash Harderwijk beschikt over afsluitbare kluis achter de bar.
 • Drugs, alsmede het gebruik ervan, in welke vorm of soort dan ook, is volstrekt verboden binnen of op het terrein van Squash Harderwijk.
 • Roken is nergens toegestaan bij Squash Harderwijk.
 • Het is verboden zelf meegenomen eten en/of drinken te nuttigen in Squash Harderwijk.
 • Squash Harderwijk is een privé sportclub en haar klanten worden geacht zich conform deze huisregels en normaal menselijk gedrag te gedragen. Asociaal gedrag wordt niet getolereerd en kan resulteren in verwijdering uit de club.
 • Voor openingstijden en toegangstijden verwijzen wij naar onze website.
 • Het gebruik van de faciliteiten binnen Squash Harderwijk gebeurd op eigen risico.

 

SQUASH REGELS

Als je begint met squashen, doe je er verstandig aan eerst de spelregels te lezen. Bovendien hanteert Squash Harderwijk enkele gedragsregels, deze om het squashen voor iedereen een stuk prettiger en veiliger te maken. Spel- en gedragsregels

 • Iedereen die Squash Harderwijk binnenkomt om squash te spelen dient zich eerst te melden bij de receptie.
 • Een ieder die de squashfaciliteiten blijkt te gebruiken zonder een geldig squash toegangsbewijs, loopt het risico met onmiddellijke ingang uit Squash Harderwijk verwijderd te worden.
 • Een squashspeelperiode is 45 minuten. Een squashbaan kan tot maximaal 13 dagen vooruit telefonisch of via de site geboekt worden. Aan de receptie kan ook 14 dagen van te voren gereserveerd worden. Als je klaar bent met spelen ben je de eerste die hetzelfde blok mag reserveren voor over 14 dagen. Zo kan je je plek behouden.
 • Twee spelers mogen een maximum van 1 speelperiode per dag reserveren.
 • Squashbanen kunnen tot 12 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Annuleert u binnen 12 uur voor aanvang van de gereserveerde baan dan worden er € 10,00 annuleringskosten in rekening gebracht. Dit ongeacht of de baan weer verhuurd wordt. Bij het niet op komen dagen voor een baan (=NO-SHOW) wordt, ongeacht de reden, de volledige baanhuur in rekening gebracht. Dit geldt voor iedereen, lid of geen lid.
 • Op de squashbaan zijn alleen niet afgevende indoor schoenen toegestaan.
 • Het is niet toegestaan tegen de achterwanden van de squashbanen te rammen. Deze wanden zijn gemaakt van glas en kunnen breken. Als je (1 van) de wanden beschadigt of breekt, is de speler volledig verantwoordelijk en niet Squash Harderwijk.
 • Aangezien alle banen tegen elkaar aanliggen, word je verzocht om lawaai tot een minimum te beperken. Vloeken en asociaal gedrag is niet toegestaan.

 

Algemene Voorwaarden

SQUASH HARDERWIJK

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen SQUASH HARDERWIJK en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel uit:

Algemeen

 • Door ondertekening van het inschrijf -, en/of mutatieformulier verklaart het lid de algemene voorwaarden en huishoudelijk- en ordereglement te hebben doorgenomen, zonder reserve te aanvaarden en zich naar de inhoud daarvan te zullen gedragen.
 • De sportbeoefenaar verbindt zich hierbij tot het vergoeden van eventuele schade, al dan niet opzettelijk toegebracht aan enige eigendom van Squash Harderwijk.
 • Het lidmaatschap is persoonsgebonden.
 • Squash Harderwijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de tarieven en de abonnementenstructuur, zonder dat het lid het recht neemt om de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
 • Squash Harderwijk behoudt zich het recht voor om op erkende feestdagen te sluiten en/of om het centrum of banen beschikbaar te stellen aan leden in verband met evenementen en/of competitiewedstrijden en -trainingen.

Lidmaatschap

 • Ieder lid van Squash Harderwijk verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om Squash Harderwijk binnen 14 dagen, nadat de wijziging heeft plaats gevonden, te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.
 • Leden met een abonnement met automatische incasso sluiten een abonnement af van tenminste één jaar of één maand , daarna wordt het abonnement telkens met een maand verlengd. De opzegtermijn van deze abonnementen bedraagt een kalendermaand zorg er dus voor dat jouw wijziging voor het eind van de kalendermaand verstuurd is.
 • Indien de opzegging per mail of per post geschiedt, geldt de ontvangstdatum van de mail of het poststempel van de brief.
 • Mondelinge en telefonische opzeggingen worden door Squash Harderwijk niet geaccepteerd.
 • Indien de opzegging via de post gaat, is de datum van het poststempel van de brief bepalend.
 • Indien men toch vroegtijdig gaat stoppen met het lidmaatschap is men verplicht de resterende contributie te betalen met uitzondering van een doktersverklaring.

Betalingen

 • De tarieven en andere financiële zaken van Squash Harderwijk staan vermeld op de site van Squash Harderwijk, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en dat onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.
 • Indien het lid gebruik maakt van de door Squash Harderwijk, onder nader te bepalen condities, die in het inschrijfformulier zijn vermeld, aangeboden mogelijkheid de verschuldigde bedragen in vooruit te betalen termijnen aan Squash Harderwijk te voldoen, zal dit dienen te geschieden door middel van het door het lid aan Squash Harderwijk afgeven van een machtiging, voor de duur van de overeengekomen periode, tot het doen afschrijven van het overeengekomen termijnbedrag van de bank, – of girorekening van het lid, dat garandeert voor deze afschrijving voldoende saldo op de rekening te zullen aanhouden.
 • Automatische betalingen geschieden per periode. Per jaar zijn er 12 betalingsperiodes. Indien u zich aanmeldt voordat de automatische betaling start, betaalt u het resterende maandbedrag bij de eerste incasso.
 • Mocht automatische overboeking wegens stornering niet plaatsvinden, dan dient het lid op eerste verzoek van Squash Harderwijk het bedrag van afschrijving, verhoogd met de stornerings-, en administratiekosten van Squash Harderwijk, terstond en à contant aan te zuiveren. Indien blijkt, dat automatische overboeking 2 maal achtereen wordt gestorneerd, is Squash Harderwijk zonder verdere in verzuimstelling of sommatie, gerechtigd van het lid het bedrag dat door het lid in totaliteit krachtens de overeenkomst verschuldigd is, direct en ineens, verhoogd met kosten op te eisen. Voldoet het lid niet aan enige op hem jegens Squash Harderwijk rustende betalingsverplichting, dan is Squash Harderwijk gerechtigd het lid op grond van dit enkele verzuim de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen totdat algehele betaling, indien van toepassing, verhoogd met (buitengerechtelijke) kosten en rente heeft plaatsgevonden. Het lid blijft betaling plichtig.

Aansprakelijkheid

 • Squash Harderwijk sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die het lid uit krachte van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt, uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens Squash Harderwijk. Het lid vrijwaart ter zake Squash Harderwijk voor elke aanspraak ter zake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel danwel inmateriaal. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van Squash Harderwijk ter zake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

Faciliteiten

 • Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die Squash Harderwijk aanbiedt binnen het overeengekomen kader. Daaraan zijn voorwaarden verbonden, die zijn neergelegd in het huishoudelijke reglement van Squash Harderwijk, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en dat onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.
 • Squash Harderwijk behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen, indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt, steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend.
 • Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
 • Door ondertekening van het inschrijf-, en/of mutatieformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar de inhoud daarvan te zullen gedragen.